Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/magnus11/domains/andrelandberg.com/public_html/libraries/Trash.php on line 96
Tekst 1 - Inżynieria Duszy - autorska metoda uzdrawiania Andre Landberga
Polski" "English
www.andrelandberg.com

Tekst 1

 

 
List otwarty do Baracka Husseina Obamy,
 prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych Ameryki
 
Autorem listu jest dr Mahathir Mohamad, były premier Malezji.
 
Global Research, 2 stycznia 2009 r.
 
1 stycznia 2009 r.
 
Szanowny Panie Prezydencie,
 
Nie głosowałem na Pana w wyborach prezydenckich, ponieważ jestem Malezyjczykiem. Ale uważam się za jednego z Pana wyborców, ponieważ to, co Pan czyni czy mówi, będzie mieć także wpływ na mnie i mój kraj.
 
Z radością przyjmuję Pana obietnicę zmiany. Z pewnością Pana kraj, Stany Zjednoczone Ameryki, potrzebuje wielu zmian. Jest tak dlatego, że Ameryka i Amerykanie stali się najbardziej znienawidzonymi ludźmi na świecie. Nawet Europejczycy nie cierpią waszej arogancji. Dawniej jednak byliście podziwiani i lubiani, ponieważ wyzwoliliście wiele krajów spod zaborów i zniewolenia.
 
Noworocznym zwyczajem jest robienie postanowień. Pan z pewnością już sporządził swoją listę dobrych postanowień. Niech mi jednak będzie wolno uprzejmie Panu podpowiedzieć postanowienie uczynienia następujących rzeczy w dążeniu do Zmian.
 
1) Przestańcie zabijać ludzi. Stany Zjednoczone za bardzo lubią zabijać ludzi w celu osiągnięcia swoich celów. Wy to nazywacie wojną, ale dzisiejsze wojny nie polegają na tym, że zawodowi żołnierze walczą i zabijają się nawzajem. Polegają na zabijaniu ludzi, setek tysięcy zwykłych niewinnych ludzi. Całe kraje są pustoszone. Wojna jest prymitywnym sposobem rozwiązywania problemów, sposobem jaskiniowców. Przestańcie się zbroić i planować przyszłe wojny.
 
2) Przestańcie bezkrytycznie wspierać izraelskich morderców swoimi pieniędzmi i swoją bronią.
 
3) Przestańcie stosować sankcje wobec krajów, które nie mogą czynić tego wobec was. W Iraku wasze sankcje zabiły 500 000 dzieci przez pozbawienie ich lekarstw i pożywienia. Inne urodziły się ułomne.
 
4) Powstrzymajcie swoich naukowców i badaczy przed wynajdowaniem nowych, bardziej szatańskich broni dla bardziej skutecznego zabijania większej liczby ludzi.
 
5) Powstrzymajcie swoich producentów broni przed produkowaniem jej. Powstrzymajcie sprzedaż broni światu. To są krwawe pieniądze, które w ten sposób zarabiacie. To jest niechrześcijańskie.
 
6) Przestańcie próbować demokratyzować wszystkie kraje świata. Demokracja może się sprawdza w Stanach Zjednoczonych, ale nie zawsze się sprawdza w innych krajach. Nie zabijajcie ludzi dlatego, że nie są demokratami. Wasza krucjata, żeby zdemokratyzować kraje zabiła więcej ludzi niż autorytarne rządy, które obaliliście. W każdym bądź razie nie odnieśliście sukcesu.
 
7) Zamknijcie kasyna, które nazywacie instytucjami finansowymi. Przestańcie zachowywać rezerwy funduszy, tworzyć instrumenty pochodne i handlować walutą. Powstrzymajcie banki przed pożyczaniem nieistniejących pieniędzy w miliardach. Uregulujcie i nadzorujcie banki. Zamknijcie w więzieniach łajdaków, którzy odnieśli korzyści poprzez nadużycia systemu.
 
8) Podpiszcie Układ z Kioto i inne porozumienia międzynarodowe.
 
9) Okażcie szacunek Organizacji Narodów Zjednoczonych.
 
Mam wiele innych postanowień dla zmian, które, jak sądzę, powinien Pan rozważyć i podjąć. Ale sądzę, że ma Pan wystarczająco dużo na swoim talerzu na ten 2009. rok ery chrześcijańskiej. Jeżeli Pan zdoła zrobić tylko kilka z tych rzeczy, które sugeruję, zostanie Pan zapamiętany jako wielki przywódca. Wtedy Stany Zjednoczone znowu będą najbardziej podziwianym krajem. Wasze ambasady nie będą musiały być ogradzane wysokim płotem ze zwojami drutu kolczastego.
 
Niech mi będzie wolno życzyć Panu szczęśliwego Nowego Roku i wspaniałej Prezydentury.
 
Z poważaniem
 
Dr. Mahathir bin Mohamad
(były premier Malezji)
 
-------
 
Oryginalny tekst:
 
Open Letter to Barack Hussein Obama,
 President-elect of the United States of America
 
by Dr. Mahathir Mohamad, Former Prime Minister of Malaysia
 
 
 
January 1, 2009
 
Dear Mr. President,
 
I did not vote for you in the Presidential Election because I am Malaysian.
But I consider myself one of your constituents because what you do or say will affect me and my country as well.
 
I welcome your promise for change. Certainly your country, the United States of America needs a lot of changes.
 
That is because America and Americans have become the most hated people in the world. Even Europeans dislike your arrogance. Yet you were once admired and liked because you freed a lot of countries from conquest and subjugation.
It is the custom on New Year's day for people to make resolutions. You must have listed your good resolutions already. But may I politely suggest that you also resolve to do the following in pursuit of Change.
 
1) Stop killing people. The United States is too fond of killing people in order to achieve its objectives. You call it war, but today's wars are not about professional soldiers fighting and killing each other. It is about killing people, ordinary innocent people by the hundreds of thousands. Whole countries will be devastated. War is primitive, the cavemen's way of dealing with a problem. Stop your arms build up and your planning for future wars.
 
2) Stop indiscriminate support of Israeli killers with your money and your weapons. The planes and the bombs killing the people of Gaza are from you.
 
3) Stop applying sanctions against countries which cannot do the same against you. In Iraq your sanctions killed 500,000 children through depriving them of medicine and food. Others were born deformed.
What have you achieved with this cruelty? Nothing except the hatred of the victims and right-thinking people.
 
4) Stop your scientists and researchers from inventing new and more diabolical weapons to kill more people more efficiently.
 
5) Stop your arms manufacturers from producing them. Stop your sales of arms to the world. It is blood money that you earn. It is un-Christian.
 
6) Stop trying to democratize all the countries of the world. Democracy may work for the United States but it does not always work for other countries.
Don't kill people because they are not democratic. Your crusade to democratize countries has killed more people than the authoritarian Governments which you overthrew. And you have not succeeded anyway.
 
7) Stop the casinos which you call financial institutions. Stop hedge funds, derivatives and currency trading. Stop banks from lending non-existent money by the billions. Regulate and supervise your banks. Jail the miscreants who made profits from abusing the system.
 
8) Sign the Kyoto Protocol and other international agreements.
 
9) Show respect for the United Nations.
 
I have many other resolutions for change which I think you should consider and undertake. But I think you have enough on your plate for this 2009th year of the Christian Era.
 
If you can do only a few of what I suggest, you will be remembered by the world as a great leader. Then the United States will again be the most admired nation. Your embassies will be able to take down the high fences and razor-wire coils that surround them.
 
May I wish you a Happy New Year and a great Presidency.
 
Yours Sincerely,
 
Dr. Mahathir bin Mohamad
(Former Prime Minister of Malaysia)