Polski" "English
www.andrelandberg.com

PEP – broń do zadawania bólu

 

 
„Zadaniem nowej amerykańskiej broni jest zadawanie jak największego bólu”
 
 
Amerykańskie wojsko finansuje prace nad stworzeniem broni, której atak, nawet z odległości 2 kilometrów, ma wywoływać przenikliwy ból. Broń ma być wykorzystywana przeciwko uczestnikom zamieszek i ma nie pozostawiać u nich trwałych obrażeń. Ale naukowcy zajmujący się badaniem bólu są rozjuszeni faktem, że ich badania nad przezwyciężaniem bólu zostały wykorzystane do stworzenia broni. Obawiają się też, że technologia ta będzie wykorzystana do torturowania.
 
„Mam dużo obaw co do etycznych aspektów tych badań” – mówi Andrew Rice, konsultant w dziedzinie medycyny bólu w londyńskim szpitalu Chelsea and Westminster Hospital. „Nawet jeżeli wywołanie krótkotrwałego silnego bólu może być uzasadnione jako środek okiełznania kogoś, w czego skuteczność osobiście nie wierzę, nieznane są przecież długofalowe implikacje takiego działania.”
 
Badania ujrzały światło dziennie dzięki dokumentom odgrzebanym przez Sunshine Project, organizację z siedzibą w Teksasie oraz w Hamburgu w Niemczech, która ujawnia badania nad bronią biologiczną. Dokumentacja została im wydana na mocy amerykańskiej ustawy o dostępie do informacji publicznej (FOIA).
 
Jeden z dokumentów, umowa dotycząca przeprowadzenia badań naukowych zawarta pomiędzy Urzędem Badań Naukowych Marynarki Wojennej (Office of Naval Research) a Uniwersytetem Stanu Floryda w Gainesville, zatytułowany jest „Skutki sensoryczne elektromagnetycznych impulsów emitowanych przez plazmę wznieconą laserem”.
 
Dokument dotyczy tzw. PEP-ów, czyli pocisków impulsów energii (Pulsed Energy Projectiles), które wyrzucają z siebie laserowe impulsy, które przy zderzeniu z ciałem stałym wywołują rozprysk rozprężającej się plazmy. Tym ciałem stałym może być np. człowiek („New Scientist”, wydanie drukowane z dnia 12 października 2002 r.). Broń ta, przeznaczona do użycia w 2007 roku, mogłaby demonstrantów dosłownie zwalić z nóg.
 
Wyzwalacz bólu
 
Według przeglądu nieśmiercionośnych rodzajów broni (2003 r.) opracowanego przez Radę Studiów Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (Naval Studies Board), instytucję będącą ciałem doradczym Marynarki Wojennej i Piechoty Morskiej, w testach przeprowadzanych na zwierzętach PEP-y wywoływały „ból i czasowy paraliż”. Wygląda na to, że było to skutkiem elektromagnetycznego impulsu wytwarzanego przez rozprężającą się plazmę, co z kolei wywoływało impulsy w komórkach nerwowych.
 
Nowe badania będą prowadzone do lipca 2005 r. przez naukowców z Uniwersytetu Centralnej Florydy w Orlando. Ich celem ma być zoptymalizowanie tego efektu. Chodzi o to, by dojść do tego, jak wytworzyć impuls, który pobudzi neurony bólu bez uszkodzenia tkanki. W umowie, długo trzymanej w ukryciu, znajduje się m.in. prośba do badaczy o poszukanie „parametrów optymalnego impulsu dla szczytowego pobudzenia receptorów bólu”, innymi słowy – znalezienie sposobu wywołania maksymalnie silnego bólu. Badania komórek wyhodowanych w laboratorium pokażą, jak dużo bólu można komuś zadać, zanim spowoduje się jego śmierć lub obrażenia.
 
Długofalowe ryzyko
 
„New Scientist” skontaktował się z dwoma naukowcami pracującymi nad tym projektem. Martin Richardson, ekspert od laserów z Uniwersytetu Centralnej Florydy, odmówił jakichkolwiek komentarzy. Brian Cooper, ekspert w dziedzinie bólu zębów z Uniwersytetu Stanu Floryda, zdystansował się od tych prac mówiąc: „Nie mam nic interesującego do przekazania. Dostarczałem tylko pewnych pomocniczych informacji zespołowi.” Jego nazwisko znajduje się na upublicznionej liście projektów badawczych uniwersytetu. Obok nazwiska pokaźna suma stypendium – $500,000 plus.
 
John Wood z University College London w Wielkiej Brytanii, ekspert w dziedzinie sposobu odbierania bólu przez mózg, mówi, że naukowcy zaangażowani w ten projekt, powinni zostać napiętnowani. „To może być wykorzystane do torturowania, badacze powinni być tego świadomi” – mówi Wood.
 
Amanda Williams, psycholog kliniczny z University College London, obawia się, że ofiarom może grozić trwały uszczerbek na zdrowiu. „Uporczywy ból może być skutkiem szeregu pozornie nieszkodliwych bodźców, które jednak zmieniają funkcjonowanie systemu nerwowego” – mówi Williams. Obawia się, że badania na wyhodowanych komórkach nie zdołają ustalić bezpiecznego poziomu mocy wybuchów plazmy. „Nie są w stanie powiedzieć nam o bólu i psychologicznych skutkach tak bolesnego doświadczenia.”
 
 
 
Przetłumaczył: Andre Landberg
 
Oryginalny artykuł opublikowano już w 2005 r. na stronie www.newscientist.com
Choć prawie się o tym nie mówi, z pewnością od kilku lat używa się tej nieśmiercionośnej broni.
 
 
 
Maximum pain is aim of new US weapon
The US military is funding development of a weapon that delivers a bout of excruciating pain from up to 2 kilometres away. Intended for use against rioters, it is meant to leave victims unharmed. But pain researchers are furious that work aimed at controlling pain has been used to develop a weapon. And they fear that the technology will be used for torture.
"I am deeply concerned about the ethical aspects of this research," says Andrew Rice, a consultant in pain medicine at Chelsea and Westminster Hospital in London, UK. "Even if the use of temporary severe pain can be justified as a restraining measure, which I do not believe it can, the long-term physical and psychological effects are unknown."
The research came to light in documents unearthed by the Sunshine Project, an organisation based in Texas and in Hamburg, Germany, that exposes biological weapons research. The papers were released under the US's Freedom of Information Act.
One document, a research contract between the Office of Naval Research and the University of Florida in Gainesville, US, is entitled "Sensory consequences of electromagnetic pulses emitted by laser induced plasmas".
It concerns so-called Pulsed Energy Projectiles (PEPs), which fire a laser pulse that generates a burst of expanding plasma when it hits something solid, like a person (New Scientist print edition, 12 October 2002). The weapon, destined for use in 2007, could literally knock rioters off their feet.
Pain trigger
According to a 2003 review of non-lethal weapons by the US Naval Studies Board, which advises the navy and marine corps, PEPs produced "pain and temporary paralysis" in tests on animals. This appears to be the result of an electromagnetic pulse produced by the expanding plasma which triggers impulses in nerve cells.
The new study, which runs until July and will be carried out with researchers at the University of Central Florida in Orlando, aims to optimise this effect. The idea is to work out how to generate a pulse which triggers pain neurons without damaging tissue.
The contract, heavily censored before release, asks researchers to look for "optimal pulse parameters to evoke peak nociceptor activation" - in other words, cause the maximum pain possible. Studies on cells grown in the lab will identify how much pain can be inflicted on someone before causing injury or death.
Long-term risk
New Scientist contacted two researchers working on the project. Martin Richardson, a laser expert at the University of Central Florida, US, refused to comment. Brian Cooper, an expert in dental pain at the University of Florida, distanced himself from the work, saying "I don't have anything interesting to convey. I was just providing some background for the group." His name appears on a public list of the university's research projects next to the $500,000-plus grant.
John Wood of University College London, UK, an expert in how the brain perceives pain, says the researchers involved in the project should face censure. "It could be used for torture," he says, "the [researchers] must be aware of this."
Amanda Williams, a clinical psychologist at University College London, fears that victims risk long-term harm. "Persistent pain can result from a range of supposedly non-destructive stimuli which nevertheless change the functioning of the nervous system," she says. She is concerned that studies of cultured cells will fall short of demonstrating a safe level for a plasma burst. "They cannot tell us about the pain and psychological consequences of such a painful experience."